HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » Latest Breaking News (Forum) » Grover Norquist: Obama Wo... » Reply #27

Response to riderinthestorm (Reply #9)

Mon Nov 12, 2012, 10:27 AM

27. LOL. I was thinking the same thing, "I haven't heard that

expression since my youngest son left kindergarten sixteen years ago!"

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 133 replies Author Time Post
kpete Nov 2012 OP
obxhead Nov 2012 #1
savalez Nov 2012 #98
savalez Nov 2012 #99
obxhead Nov 2012 #101
Scairp Nov 2012 #122
Scairp Nov 2012 #121
pbrower2a Nov 2012 #130
Live and Learn Nov 2012 #2
calimary Nov 2012 #87
ProudProgressiveNow Nov 2012 #115
RBInMaine Nov 2012 #3
Cha Nov 2012 #105
Hissyspit Nov 2012 #4
AgingAmerican Nov 2012 #26
RBInMaine Nov 2012 #5
coldbeer Nov 2012 #28
freshwest Nov 2012 #78
leftyohiolib Nov 2012 #6
ProudToBeBlueInRhody Nov 2012 #7
CoffeeCat Nov 2012 #33
blue_heron Nov 2012 #44
SCVDem Nov 2012 #88
savannah43 Nov 2012 #61
Crunchy Frog Nov 2012 #82
beac Nov 2012 #8
riderinthestorm Nov 2012 #9
LineLineReply LOL. I was thinking the same thing, "I haven't heard that
DonViejo Nov 2012 #27
brush Nov 2012 #56
AlbertCat Nov 2012 #94
sammytko Nov 2012 #109
Thinkingabout Nov 2012 #10
Wind Dancer Nov 2012 #11
hobbit709 Nov 2012 #12
JudyM Nov 2012 #50
BlancheSplanchnik Nov 2012 #93
MissNostalgia Nov 2012 #13
LiberalAndProud Nov 2012 #97
DinahMoeHum Nov 2012 #14
Carolina Nov 2012 #40
RevStPatrick Nov 2012 #15
LiberalEsto Nov 2012 #16
Live and Learn Nov 2012 #20
Submariner Nov 2012 #17
merrily Nov 2012 #69
ProudProgressiveNow Nov 2012 #117
valerief Nov 2012 #18
AgingAmerican Nov 2012 #35
vermont farmguy Nov 2012 #19
Baitball Blogger Nov 2012 #21
RoccoR5955 Nov 2012 #22
onehandle Nov 2012 #23
Ganja Ninja Nov 2012 #24
ProudProgressiveNow Nov 2012 #119
Sancho Nov 2012 #25
Paladin Nov 2012 #29
AgingAmerican Nov 2012 #38
tblue37 Nov 2012 #125
Blue Owl Nov 2012 #30
Carolina Nov 2012 #41
ProudProgressiveNow Nov 2012 #120
nichomachus Nov 2012 #31
LineReply I
John2 Nov 2012 #32
blackspade Nov 2012 #34
bucolic_frolic Nov 2012 #36
nc4bo Nov 2012 #37
AgingAmerican Nov 2012 #43
Carolina Nov 2012 #39
reflection Nov 2012 #42
AgingAmerican Nov 2012 #54
SDjack Nov 2012 #45
sarcasmo Nov 2012 #46
Myrina Nov 2012 #47
LisaL Nov 2012 #48
lunatica Nov 2012 #126
RepublicansRZombies Nov 2012 #49
davidpdx Nov 2012 #116
adieu Nov 2012 #51
workinclasszero Nov 2012 #52
AgingAmerican Nov 2012 #55
workinclasszero Nov 2012 #63
Faux pas Nov 2012 #53
AgingAmerican Nov 2012 #57
Faux pas Nov 2012 #114
NRaleighLiberal Nov 2012 #58
kestrel91316 Nov 2012 #59
SoapBox Nov 2012 #60
meow2u3 Nov 2012 #62
olddad56 Nov 2012 #64
vlyons Nov 2012 #65
Coyotl Nov 2012 #66
Pachamama Nov 2012 #111
lunatica Nov 2012 #127
Coyotl Nov 2012 #129
merrily Nov 2012 #67
AllyCat Nov 2012 #68
ThoughtCriminal Nov 2012 #70
Kingofalldems Nov 2012 #71
libodem Nov 2012 #107
mwooldri Nov 2012 #72
rivegauche Nov 2012 #73
yellowcanine Nov 2012 #74
Uncle Joe Nov 2012 #75
Milliesmom Nov 2012 #76
Historic NY Nov 2012 #77
silvershadow Nov 2012 #79
Crunchy Frog Nov 2012 #80
Dubster Nov 2012 #81
NICO9000 Nov 2012 #83
Jakes Progress Nov 2012 #84
tclambert Nov 2012 #85
wordpix Nov 2012 #86
maxrandb Nov 2012 #89
kentauros Nov 2012 #90
sakabatou Nov 2012 #91
kcass1954 Nov 2012 #92
indypaul Nov 2012 #95
freshwest Nov 2012 #96
drlindaphd Nov 2012 #100
name not needed Nov 2012 #102
LeftishBrit Nov 2012 #103
JHB Nov 2012 #104
Cha Nov 2012 #106
ballaratocker Nov 2012 #108
LaPera Nov 2012 #110
Yo_Mama_Been_Loggin Nov 2012 #112
mac56 Nov 2012 #113
davidpdx Nov 2012 #118
Batt1eRatt1e Nov 2012 #123
Kablooie Nov 2012 #124
ehrnst Nov 2012 #128
Kingofalldems Nov 2012 #131
Warren Stupidity Nov 2012 #132
primavera Nov 2012 #133
Please login to view edit histories.