HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » Latest Breaking News (Forum) » Catalina Clouser, Pot-Smo... » Reply #60

Response to Seedersandleechers (Reply #1)

Mon Jun 4, 2012, 12:16 AM

60. You've left a baby on your roof

after having a few drinks? What?

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 78 replies Author Time Post
onehandle Jun 2012 OP
Seedersandleechers Jun 2012 #1
obamanut2012 Jun 2012 #46
LineLineReply You've left a baby on your roof
Duer 157099 Jun 2012 #60
ManyShadesOf Jun 2012 #2
LineLineReply .
rocktivity Jun 2012 #5
dadchef Jun 2012 #68
iamthebandfanman Jun 2012 #3
Voice for Peace Jun 2012 #9
awoke_in_2003 Jun 2012 #18
canuckledragger Jun 2012 #20
Scairp Jun 2012 #38
sofa king Jun 2012 #39
uncle ray Jun 2012 #55
sofa king Jun 2012 #57
shanti Jun 2012 #70
Zoeisright Jun 2012 #42
phleshdef Jun 2012 #43
Scairp Jun 2012 #44
Dragonbreathp9d Jun 2012 #61
Scairp Jun 2012 #73
may3rd Jun 2012 #48
KurtNYC Jun 2012 #63
lonestarnot Jun 2012 #4
Scairp Jun 2012 #34
Lionessa Jun 2012 #6
MADem Jun 2012 #10
Lionessa Jun 2012 #16
MADem Jun 2012 #23
RainDog Jun 2012 #17
frylock Jun 2012 #19
MADem Jun 2012 #22
ProfessionalLeftist Jun 2012 #25
Blue_Tires Jun 2012 #49
MADem Jun 2012 #54
Scairp Jun 2012 #50
goclark Jun 2012 #31
24601 Jun 2012 #78
treestar Jun 2012 #51
jberryhill Jun 2012 #7
crazylikafox Jun 2012 #11
bayareaboy Jun 2012 #15
Moosepoop Jun 2012 #8
MADem Jun 2012 #12
handmade34 Jun 2012 #13
BlueToTheBone Jun 2012 #14
calimary Jun 2012 #21
Bennyboy Jun 2012 #24
frogmarch Jun 2012 #26
Quantess Jun 2012 #27
Lionessa Jun 2012 #28
WriteWrong Jun 2012 #32
FlaGranny Jun 2012 #62
Quantess Jun 2012 #35
Scairp Jun 2012 #37
Quantess Jun 2012 #41
JNelson6563 Jun 2012 #74
patrice Jun 2012 #29
onlyadream Jun 2012 #30
slackmaster Jun 2012 #33
wendylaroux Jun 2012 #36
Walk away Jun 2012 #40
patrice Jun 2012 #45
DeSwiss Jun 2012 #47
felix_numinous Jun 2012 #52
Comrade_McKenzie Jun 2012 #53
MADem Jun 2012 #58
Fearless Jun 2012 #56
truthisfreedom Jun 2012 #59
Joseph28 Jun 2012 #64
Skinner Jun 2012 #75
classof56 Jun 2012 #65
BlueIris Jun 2012 #66
dmallind Jun 2012 #67
JonLP24 Jun 2012 #69
less lee Jun 2012 #71
JackRiddler Jun 2012 #72
Chemical Bill Jun 2012 #76
LeftishBrit Jun 2012 #77
Please login to view edit histories.