HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » Anybody doing Buy Nothing...

Fri Nov 23, 2012, 12:50 PM

Anybody doing Buy Nothing Day? [View all]

I had a bit of guilt when I realized my first counseling session is tonight. But then I remembered that just like drugs, the first one is free. Dodged that one!

http://www.adbusters.org/campaigns/bnd

163 replies, 10459 views

Reply to this thread

Back to top Alert abuse

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 163 replies Author Time Post
Reply Anybody doing Buy Nothing Day? [View all]
tavalon Nov 2012 OP
BlueCaliDem Nov 2012 #1
tavalon Nov 2012 #4
tavalon Nov 2012 #11
Marrah_G Nov 2012 #2
Misskittycat Nov 2012 #39
Louisiana1976 Nov 2012 #106
Sekhmets Daughter Nov 2012 #3
rocktivity Nov 2012 #5
dixiegrrrrl Nov 2012 #56
llmart Nov 2012 #81
dixiegrrrrl Nov 2012 #96
llmart Nov 2012 #113
leveymg Nov 2012 #6
Kber Nov 2012 #7
tavalon Nov 2012 #9
tavalon Nov 2012 #8
no_hypocrisy Nov 2012 #10
magical thyme Nov 2012 #12
ladym55 Nov 2012 #13
tavalon Nov 2012 #15
Fawke Em Nov 2012 #14
tavalon Nov 2012 #17
Rhiannon12866 Nov 2012 #151
Tree-Hugger Nov 2012 #16
tavalon Nov 2012 #19
lunatica Nov 2012 #18
tavalon Nov 2012 #21
femmocrat Nov 2012 #34
HopeHoops Nov 2012 #20
tavalon Nov 2012 #22
HopeHoops Nov 2012 #28
tavalon Nov 2012 #29
HopeHoops Nov 2012 #36
4th law of robotics Nov 2012 #52
HopeHoops Nov 2012 #58
4th law of robotics Nov 2012 #62
HopeHoops Nov 2012 #64
luvs2sing Nov 2012 #23
Jackpine Radical Nov 2012 #24
thatgemguy Nov 2012 #25
Tumbulu Nov 2012 #26
Ian David Nov 2012 #27
gollygee Nov 2012 #30
dhill926 Nov 2012 #78
tinymontgomery Nov 2012 #31
redwitch Nov 2012 #32
customerserviceguy Nov 2012 #33
lumberjack_jeff Nov 2012 #35
Freddie Nov 2012 #37
Love Bug Nov 2012 #38
ProudProgressiveNow Nov 2012 #40
Horse with no Name Nov 2012 #41
Spirochete Nov 2012 #42
Aerows Nov 2012 #43
Retrograde Nov 2012 #44
notadmblnd Nov 2012 #87
tavalon Nov 2012 #129
RebelOne Nov 2012 #45
KatyaR Nov 2012 #46
Tikki Nov 2012 #47
bluestate10 Nov 2012 #48
nadinbrzezinski Nov 2012 #49
slackmaster Nov 2012 #50
CincyDem Nov 2012 #51
gopiscrap Nov 2012 #53
DemocratSinceBirth Nov 2012 #54
RoccoR5955 Nov 2012 #75
DemocratSinceBirth Nov 2012 #77
RoccoR5955 Nov 2012 #80
tavalon Nov 2012 #130
DemocratSinceBirth Nov 2012 #162
grasswire Nov 2012 #55
cordelia Nov 2012 #57
silverweb Nov 2012 #59
Habibi Nov 2012 #60
union_maid Nov 2012 #61
Squinch Nov 2012 #63
Thekaspervote Nov 2012 #65
polemic_realism Nov 2012 #66
Deep13 Nov 2012 #67
tavalon Nov 2012 #131
Iggo Nov 2012 #68
RoccoR5955 Nov 2012 #72
Iggo Nov 2012 #94
susanr516 Nov 2012 #69
Twinguard Nov 2012 #70
RoccoR5955 Nov 2012 #71
tavalon Nov 2012 #132
Egalitarian Thug Nov 2012 #73
catbyte Nov 2012 #74
llmart Nov 2012 #83
catbyte Nov 2012 #88
llmart Nov 2012 #112
tavalon Nov 2012 #133
Daemonaquila Nov 2012 #76
madrchsod Nov 2012 #79
prairierose Nov 2012 #82
notadmblnd Nov 2012 #84
ellenfl Nov 2012 #85
tavalon Nov 2012 #134
CTyankee Nov 2012 #86
REP Nov 2012 #89
CrispyQ Nov 2012 #90
Kath1 Nov 2012 #124
CrispyQ Nov 2012 #160
tavalon Nov 2012 #135
CrispyQ Nov 2012 #158
Matariki Nov 2012 #91
Nay Nov 2012 #92
DesertRat Nov 2012 #93
Cleita Nov 2012 #95
gkhouston Nov 2012 #97
glinda Nov 2012 #98
Panasonic Nov 2012 #99
grahamhgreen Nov 2012 #100
Throd Nov 2012 #101
hrmjustin Nov 2012 #102
sarcasmo Nov 2012 #103
Golden Raisin Nov 2012 #104
tavalon Nov 2012 #136
NashvilleLefty Nov 2012 #105
limpyhobbler Nov 2012 #107
Raine Nov 2012 #108
bvar22 Nov 2012 #109
tavalon Nov 2012 #137
riderinthestorm Nov 2012 #110
undergroundpanther Nov 2012 #111
Frustratedlady Nov 2012 #114
jimlup Nov 2012 #115
tavalon Nov 2012 #156
diane in sf Nov 2012 #116
jackbenimble Nov 2012 #119
tavalon Nov 2012 #138
lbrtbell Nov 2012 #117
jackbenimble Nov 2012 #118
Zorra Nov 2012 #120
ozone_man Nov 2012 #121
renie408 Nov 2012 #122
Kath1 Nov 2012 #123
WinkyDink Nov 2012 #125
mattvermont Nov 2012 #126
Nevernose Nov 2012 #127
tavalon Nov 2012 #140
panAmerican Nov 2012 #128
Warpy Nov 2012 #139
jmondine Nov 2012 #141
tavalon Nov 2012 #144
csziggy Nov 2012 #142
luv_mykatz Nov 2012 #143
tavalon Nov 2012 #145
luv_mykatz Nov 2012 #148
tavalon Nov 2012 #149
Kath1 Nov 2012 #146
countryjake Nov 2012 #147
RedCappedBandit Nov 2012 #150
Drunken Irishman Nov 2012 #152
appleannie1 Nov 2012 #153
Sherman A1 Nov 2012 #154
pinboy3niner Nov 2012 #155
tavalon Nov 2012 #157
kickysnana Nov 2012 #159
Jasana Nov 2012 #161
RB TexLa Nov 2012 #163