HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » How old were you when JFK...

Thu Nov 22, 2012, 04:42 PM

How old were you when JFK killed [View all]

My mom was freshman college, she was a big fan of his. She shocked and upset because this date was her birthday. She told me, she always had frame of JFK on her desk at her dorm. She was 19 years old.

222 replies, 26701 views

Reply to this thread

Back to top Alert abuse

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 222 replies Author Time Post
Reply How old were you when JFK killed [View all]
nmbluesky Nov 2012 OP
barnabas63 Nov 2012 #1
unblock Nov 2012 #35
OriginalGeek Nov 2012 #61
JDPriestly Nov 2012 #2
JohnnyLib2 Nov 2012 #47
elleng Nov 2012 #3
tledford Nov 2012 #4
Freddie Nov 2012 #20
LeftInTX Nov 2012 #106
redwitch Nov 2012 #152
Historic NY Nov 2012 #174
marlakay Nov 2012 #219
Drunken Irishman Nov 2012 #5
vilify Nov 2012 #6
Agschmid Nov 2012 #167
Flashmann Nov 2012 #7
Control-Z Nov 2012 #8
HangOnKids Nov 2012 #164
Control-Z Nov 2012 #214
HangOnKids Nov 2012 #215
Skittles Nov 2012 #204
underthematrix Nov 2012 #9
freshwest Nov 2012 #118
ArcticFox Nov 2012 #10
Betsy Ross Nov 2012 #11
LineReply 5
PoliticalBiker Nov 2012 #12
no_hypocrisy Nov 2012 #115
Canuckistanian Nov 2012 #149
dog_lovin_dem Nov 2012 #158
Matariki Nov 2012 #196
oldhippydude Nov 2012 #13
LoisB Nov 2012 #40
oldhippydude Nov 2012 #60
Blue_In_AK Nov 2012 #111
frogmarch Nov 2012 #14
Jazzgirl Nov 2012 #129
txwhitedove Nov 2012 #15
gblady Nov 2012 #22
RomneyLies Nov 2012 #16
Hoyt Nov 2012 #17
vaberella Nov 2012 #18
southernyankeebelle Nov 2012 #19
Stellar Nov 2012 #21
WillyT Nov 2012 #23
etherealtruth Nov 2012 #24
BlueCaliDem Nov 2012 #25
LineReply 9
Love Bug Nov 2012 #26
DURHAM D Nov 2012 #27
greatauntoftriplets Nov 2012 #28
Jackpine Radical Nov 2012 #29
Tierra_y_Libertad Nov 2012 #30
Kalidurga Nov 2012 #31
leveymg Nov 2012 #32
Danmel Nov 2012 #33
PrBelvr Nov 2012 #34
byeya Nov 2012 #36
rzemanfl Nov 2012 #37
Not Me Nov 2012 #38
coalition_unwilling Nov 2012 #80
nadinbrzezinski Nov 2012 #39
Tx4obama Nov 2012 #41
coalition_unwilling Nov 2012 #82
Tx4obama Nov 2012 #84
coalition_unwilling Nov 2012 #95
LineReply 8
catbyte Nov 2012 #42
HockeyMom Nov 2012 #43
Sugarcoated Nov 2012 #184
northoftheborder Nov 2012 #44
Panasonic Nov 2012 #45
City Lights Nov 2012 #46
Kaleva Nov 2012 #89
Rhiannon12866 Nov 2012 #48
magical thyme Nov 2012 #49
We People Nov 2012 #169
PuppyBismark Nov 2012 #50
dixiegrrrrl Nov 2012 #51
coalition_unwilling Nov 2012 #90
dixiegrrrrl Nov 2012 #109
aaaaaa5a Nov 2012 #52
whatchamacallit Nov 2012 #53
RC Nov 2012 #54
yellerpup Nov 2012 #55
LibDemAlways Nov 2012 #56
madamesilverspurs Nov 2012 #57
watercolors Nov 2012 #58
longship Nov 2012 #59
jberryhill Nov 2012 #62
ChazII Nov 2012 #63
NewsCenter28 Nov 2012 #64
KatyAnn Nov 2012 #65
RiffRandell Nov 2012 #66
NYFlip Nov 2012 #183
Scruffy Rumbler Nov 2012 #67
PDJane Nov 2012 #68
onethatcares Nov 2012 #69
11 Bravo Nov 2012 #198
Still Sensible Nov 2012 #70
UnrepentantLiberal Nov 2012 #71
LineReply 5
greendog Nov 2012 #72
ileus Nov 2012 #73
dogknob Nov 2012 #211
Silver Swan Nov 2012 #74
RebelOne Nov 2012 #75
RKP5637 Nov 2012 #76
GoCubsGo Nov 2012 #77
HowHasItComeToThis Nov 2012 #78
broiles Nov 2012 #79
Blue_In_AK Nov 2012 #120
broiles Nov 2012 #209
ProudProgressiveNow Nov 2012 #81
liberal N proud Nov 2012 #83
Faygo Kid Nov 2012 #85
Mojorabbit Nov 2012 #86
flor-de-jasmim Nov 2012 #87
dinger130 Nov 2012 #88
Brewinblue Nov 2012 #91
Lugnut Nov 2012 #92
John1956PA Nov 2012 #93
coalition_unwilling Nov 2012 #98
LeftInTX Nov 2012 #113
Chemisse Nov 2012 #135
MFM008 Nov 2012 #94
Demonaut Nov 2012 #96
lob1 Nov 2012 #97
Riley18 Nov 2012 #99
LineReply 9
Douglas Carpenter Nov 2012 #100
Xipe Totec Nov 2012 #101
graywarrior Nov 2012 #102
left is right Nov 2012 #103
madinmaryland Nov 2012 #104
Louisiana1976 Nov 2012 #105
liberalmuse Nov 2012 #107
JHB Nov 2012 #108
Blue_In_AK Nov 2012 #110
Trajan Nov 2012 #112
ChisolmTrailDem Nov 2012 #114
beac Nov 2012 #128
MichaelSoE Nov 2012 #116
MrScorpio Nov 2012 #117
cheriemedium59 Nov 2012 #119
arthritisR_US Nov 2012 #121
kevinmc Nov 2012 #122
Jazzgirl Nov 2012 #123
Cleita Nov 2012 #124
cheriemedium59 Nov 2012 #125
dipsydoodle Nov 2012 #126
murray hill farm Nov 2012 #127
Walk away Nov 2012 #130
whathehell Nov 2012 #131
LVdem Nov 2012 #132
Chemisse Nov 2012 #133
MarianJack Nov 2012 #134
newfie11 Nov 2012 #136
ladjf Nov 2012 #137
LaydeeBug Nov 2012 #138
corneliamcgillicutty Nov 2012 #139
virgdem Nov 2012 #140
louis c Nov 2012 #212
get the red out Nov 2012 #141
Carolina Nov 2012 #142
union_maid Nov 2012 #143
shanti Nov 2012 #144
SteveG Nov 2012 #145
TXDemoGal Nov 2012 #146
Speck Tater Nov 2012 #147
murielm99 Nov 2012 #148
GeorgeGist Nov 2012 #150
jdadd Nov 2012 #151
Graybeard Nov 2012 #153
chloes1 Nov 2012 #154
Hekate Nov 2012 #155
whathehell Nov 2012 #193
BlueMan Votes Nov 2012 #156
ncgrits Nov 2012 #157
pinto Nov 2012 #159
kaiden Nov 2012 #160
Zoeisright Nov 2012 #161
greendog Nov 2012 #199
PufPuf23 Nov 2012 #162
WiffenPoof Nov 2012 #163
HooptieWagon Nov 2012 #165
demwing Nov 2012 #166
DuckBurp Nov 2012 #168
R. Daneel Olivaw Nov 2012 #170
Lydia Leftcoast Nov 2012 #171
kimbutgar Nov 2012 #172
Warren Stupidity Nov 2012 #173
Irishonly Nov 2012 #175
tandot Nov 2012 #176
LineReply 8
Tumbulu Nov 2012 #177
Neutrino_603 Nov 2012 #178
Le Taz Hot Nov 2012 #179
Jamaal510 Nov 2012 #180
Iggo Nov 2012 #181
ashling Nov 2012 #182
Honeycombe8 Nov 2012 #185
LineReply 1
Liberal_in_LA Nov 2012 #186
Manifestor_of_Light Nov 2012 #187
Behind the Aegis Nov 2012 #188
me b zola Nov 2012 #189
DiehardLiberal Nov 2012 #190
tularetom Nov 2012 #191
susanna Nov 2012 #192
susanr516 Nov 2012 #194
Matariki Nov 2012 #195
mmonk Nov 2012 #197
Paladin Nov 2012 #200
proud2BlibKansan Nov 2012 #201
Sekhmets Daughter Nov 2012 #202
kskiska Nov 2012 #203
MrMickeysMom Nov 2012 #205
DollarBillHines Nov 2012 #206
cherish44 Nov 2012 #207
H2O Man Nov 2012 #208
bluedigger Nov 2012 #217
DearHeart Nov 2012 #210
Terra Alta Nov 2012 #213
TexasBushwhacker Nov 2012 #216
johnsolaris Nov 2012 #218
Kablooie Nov 2012 #220
Skidmore Nov 2012 #221
Science Geek Nov 2012 #222