HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » Not Taking Defeat Well

Tue Nov 20, 2012, 02:28 PM

Not Taking Defeat Well [View all]Mitt Pumping Gas

Josh Marshall ‏@joshtpm
Eeesh, Mitt trying our for The Hangover IV or just not taking the defeat well? http://qoou.net/images/2012/11

150 replies, 25880 views

Reply to this thread

Back to top Alert abuse

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 150 replies Author Time Post
Reply Not Taking Defeat Well [View all]
bigtree Nov 2012 OP
NICO9000 Nov 2012 #1
Guy Whitey Corngood Nov 2012 #11
Initech Nov 2012 #65
Guy Whitey Corngood Nov 2012 #70
Initech Nov 2012 #74
Ikonoklast Nov 2012 #101
Initech Nov 2012 #102
kardonb Nov 2012 #32
skydive forever Nov 2012 #34
Vincardog Nov 2012 #2
Bucky Nov 2012 #66
TexasTowelie Nov 2012 #69
Ztolkins Nov 2012 #115
SomethingFishy Nov 2012 #3
ProudToBeBlueInRhody Nov 2012 #5
littlemissmartypants Nov 2012 #59
Ganja Ninja Nov 2012 #4
loudsue Nov 2012 #33
NICO9000 Nov 2012 #45
krakfiend Nov 2012 #63
robbob Nov 2012 #77
krakfiend Nov 2012 #91
CatWoman Nov 2012 #110
Baitball Blogger Nov 2012 #127
maddiemom Nov 2012 #134
robbob Nov 2012 #135
flamingdem Nov 2012 #96
Dark n Stormy Knight Nov 2012 #113
kooljerk666 Nov 2012 #122
flamingdem Nov 2012 #132
Fumesucker Nov 2012 #6
lalalu Nov 2012 #7
xxqqqzme Nov 2012 #8
Arkansas Granny Nov 2012 #9
Laura PourMeADrink Nov 2012 #18
Arkansas Granny Nov 2012 #23
Liberalynn Nov 2012 #42
FightingIrish Nov 2012 #10
Rosa Luxemburg Nov 2012 #12
grantcart Nov 2012 #13
wilt the stilt Nov 2012 #24
waddirum Nov 2012 #143
awoke_in_2003 Nov 2012 #150
Mira Nov 2012 #29
sheshe2 Nov 2012 #14
lumpy Nov 2012 #15
heaven05 Nov 2012 #16
Jumping John Nov 2012 #17
colorado_ufo Nov 2012 #19
grantcart Nov 2012 #31
sheshe2 Nov 2012 #84
sadbear Nov 2012 #20
fleur-de-lisa Nov 2012 #40
Horse with no Name Nov 2012 #21
malaise Nov 2012 #22
bluestate10 Nov 2012 #25
bigtree Nov 2012 #88
OffWithTheirHeads Nov 2012 #26
jmowreader Nov 2012 #50
Mira Nov 2012 #27
catbyte Nov 2012 #28
lyingsackofmitt Nov 2012 #30
Dalai_1 Nov 2012 #85
dem4ward Nov 2012 #35
Tarheel_Dem Nov 2012 #36
dmr Nov 2012 #37
jaxind Nov 2012 #38
Rozlee Nov 2012 #53
yardwork Nov 2012 #131
Shankapotomus Nov 2012 #39
CreekDog Nov 2012 #41
Initech Nov 2012 #43
Paper Roses Nov 2012 #44
GatorLarry Nov 2012 #46
Flipper999 Nov 2012 #47
yellowcanine Nov 2012 #48
bayareaboy Nov 2012 #144
Yavin4 Nov 2012 #49
Up2Late Nov 2012 #51
jmowreader Nov 2012 #52
AnnieK401 Nov 2012 #54
dflprincess Nov 2012 #142
NJCher Nov 2012 #55
x2 vancouverite Nov 2012 #56
Botany Nov 2012 #57
Proles Nov 2012 #58
vduhr Nov 2012 #136
littlemissmartypants Nov 2012 #60
cash__whatiwant Nov 2012 #61
AZ Lib Nov 2012 #62
madinmaryland Nov 2012 #64
Hutzpa Nov 2012 #67
Bucky Nov 2012 #68
LineLineReply .
ProSense Nov 2012 #123
socalgal58 Nov 2012 #71
oldbanjo Nov 2012 #72
cyclezealot Nov 2012 #73
smirkymonkey Nov 2012 #75
cheriemedium59 Nov 2012 #76
MynameisBlarney Nov 2012 #78
davidwparker Nov 2012 #79
adieu Nov 2012 #80
CreekDog Nov 2012 #87
FVZA_Colonel Nov 2012 #81
CRH Nov 2012 #82
madokie Nov 2012 #83
EileenFB Nov 2012 #86
Thor_MN Nov 2012 #89
Liberal_in_LA Nov 2012 #90
joanbarnes Nov 2012 #92
pangaia Nov 2012 #93
geckosfeet Nov 2012 #94
aikoaiko Nov 2012 #95
Kyad06 Nov 2012 #97
Mc Mike Nov 2012 #120
pansypoo53219 Nov 2012 #98
kairos12 Nov 2012 #99
PatrynXX Nov 2012 #100
ecstatic Nov 2012 #103
triplepoint Nov 2012 #104
Catherine Vincent Nov 2012 #105
Stinky The Clown Nov 2012 #106
juajen Nov 2012 #107
lastone Nov 2012 #108
rocktivity Nov 2012 #109
jonthebru Nov 2012 #111
Lady Freedom Returns Nov 2012 #112
danielledimitra Nov 2012 #114
rks306 Nov 2012 #116
2pooped2pop Nov 2012 #124
StrictlyRockers Nov 2012 #117
StrictlyRockers Nov 2012 #118
liberal N proud Nov 2012 #119
Shankapotomus Nov 2012 #121
DemoTex Nov 2012 #125
SunSeeker Nov 2012 #141
waddirum Nov 2012 #149
Tutonic Nov 2012 #126
Mc Mike Nov 2012 #128
Cryptoad Nov 2012 #129
PDJane Nov 2012 #130
maddiemom Nov 2012 #133
cynzke Nov 2012 #137
lindysalsagal Nov 2012 #138
left on green only Nov 2012 #139
Major Hogwash Nov 2012 #140
cartach Nov 2012 #145
Denise21 Nov 2012 #146
marew Nov 2012 #147
grahamhgreen Nov 2012 #148