HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » How the Secret Service Sa... » Reply #8

Response to Panasonic (Reply #6)

Thu Nov 8, 2012, 09:53 PM

8. Tax payers' money gone to waste!

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 108 replies Author Time Post
ProSense Nov 2012 OP
nc4bo Nov 2012 #1
TwilightGardener Nov 2012 #2
ProSense Nov 2012 #24
freshwest Nov 2012 #32
ProSense Nov 2012 #33
krawhitham Nov 2012 #46
ProSense Nov 2012 #67
nichomachus Nov 2012 #103
silverweb Nov 2012 #3
yardwork Nov 2012 #4
HooptieWagon Nov 2012 #19
klook Nov 2012 #49
tomm2thumbs Nov 2012 #88
dlwickham Nov 2012 #101
Rosa Luxemburg Nov 2012 #5
tomm2thumbs Nov 2012 #91
Panasonic Nov 2012 #6
LineLineReply Tax payers' money gone to waste!
Rosa Luxemburg Nov 2012 #8
snooper2 Nov 2012 #7
Tennessee Gal Nov 2012 #9
sheshe2 Nov 2012 #20
tarheelsunc Nov 2012 #22
Tennessee Gal Nov 2012 #30
sheshe2 Nov 2012 #34
tomm2thumbs Nov 2012 #89
TahitiNut Nov 2012 #96
rustydog Nov 2012 #10
alcibiades_mystery Nov 2012 #11
Wait Wut Nov 2012 #93
DemocracyInaction Nov 2012 #12
dmr Nov 2012 #86
Indpndnt Nov 2012 #13
Tennessee Gal Nov 2012 #17
Indpndnt Nov 2012 #43
ProSense Nov 2012 #27
Wait Wut Nov 2012 #94
dem4ward Nov 2012 #14
jtuck004 Nov 2012 #53
rzemanfl Nov 2012 #15
babylonsister Nov 2012 #16
ProSense Nov 2012 #29
babylonsister Nov 2012 #31
ProSense Nov 2012 #35
Waltons_Mtn Nov 2012 #77
ProSense Nov 2012 #83
codjh9 Nov 2012 #18
Cha Nov 2012 #21
L0oniX Nov 2012 #23
Liberal_in_LA Nov 2012 #25
powergirl Nov 2012 #40
lapfog_1 Nov 2012 #26
FailureToCommunicate Nov 2012 #97
lonestarnot Nov 2012 #28
SidDithers Nov 2012 #36
ProSense Nov 2012 #38
LiberalElite Nov 2012 #37
ProSense Nov 2012 #39
City of Mills Nov 2012 #41
gkhouston Nov 2012 #42
SHRED Nov 2012 #44
Mnemosyne Nov 2012 #45
gkhouston Nov 2012 #98
Mnemosyne Nov 2012 #107
FailureToCommunicate Nov 2012 #47
Ztolkins Nov 2012 #48
jaysunb Nov 2012 #50
lumberjack_jeff Nov 2012 #51
cliffordu Nov 2012 #52
cynatnite Nov 2012 #54
mzmolly Nov 2012 #55
BlancheSplanchnik Nov 2012 #56
joanbarnes Nov 2012 #57
skydive forever Nov 2012 #58
jtuck004 Nov 2012 #59
JB126 Nov 2012 #60
BlackM Nov 2012 #61
aint_no_life_nowhere Nov 2012 #62
renate Nov 2012 #68
K-Matt Nov 2012 #63
Spitfire of ATJ Nov 2012 #64
trailmonkee Nov 2012 #65
justcheckinin Nov 2012 #66
icymist Nov 2012 #69
DevonRex Nov 2012 #70
Wait Wut Nov 2012 #95
DevonRex Nov 2012 #100
Tx4obama Nov 2012 #71
DCKit Nov 2012 #72
Raster Nov 2012 #73
DCKit Nov 2012 #75
Raster Nov 2012 #76
DCKit Nov 2012 #79
NNN0LHI Nov 2012 #80
DCKit Nov 2012 #81
Raster Nov 2012 #82
MineralMan Nov 2012 #74
Doctor_J Nov 2012 #78
Pisces Nov 2012 #84
Raster Nov 2012 #85
ProSense Nov 2012 #90
Bernardo de La Paz Nov 2012 #87
Wait Wut Nov 2012 #92
11 Bravo Nov 2012 #99
Nika Nov 2012 #102
ailsagirl Nov 2012 #104
heaven05 Nov 2012 #105
heaven05 Nov 2012 #106
upi402 Nov 2012 #108
Please login to view edit histories.