HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » One day after an election...

Wed Nov 7, 2012, 03:58 PM

 

One day after an election that proved the rights of women are not to be trifled with... [View all]

...I find out that we are having a daughter.

To all of you who voted to preserve and defend those rights for my little girl, thank you from my soul.

134 replies, 12897 views

Reply to this thread

Back to top Alert abuse

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 134 replies Author Time Post
Reply One day after an election that proved the rights of women are not to be trifled with... [View all]
WilliamPitt Nov 2012 OP
Berlum Nov 2012 #1
12AngryBorneoWildmen Nov 2012 #78
TDale313 Nov 2012 #2
freshwest Nov 2012 #99
Kookaburra Nov 2012 #3
Aristus Nov 2012 #4
DemoTex Nov 2012 #5
Happyhippychick Nov 2012 #6
Laurian Nov 2012 #7
Robb Nov 2012 #8
Shrike47 Nov 2012 #9
ohheckyeah Nov 2012 #10
sheshe2 Nov 2012 #11
slutticus Nov 2012 #12
Iris Nov 2012 #13
redqueen Nov 2012 #14
tk2kewl Nov 2012 #15
GitRDun Nov 2012 #16
HangOnKids Nov 2012 #17
BeHereNow Nov 2012 #18
WilliamPitt Nov 2012 #23
BeHereNow Nov 2012 #25
October Nov 2012 #27
Pachamama Nov 2012 #61
bigbrother05 Nov 2012 #19
FailureToCommunicate Nov 2012 #31
gvstn Nov 2012 #91
TwilightGardener Nov 2012 #20
madamesilverspurs Nov 2012 #21
The Doctor. Nov 2012 #22
gottavote Nov 2012 #49
MrYikes Nov 2012 #24
Ikonoklast Nov 2012 #70
nadinbrzezinski Nov 2012 #26
defacto7 Nov 2012 #28
LadyHawkAZ Nov 2012 #29
Tikki Nov 2012 #30
gollygee Nov 2012 #32
TBF Nov 2012 #33
Liberal In Red State Nov 2012 #34
ismnotwasm Nov 2012 #35
cate94 Nov 2012 #36
Ya Basta Nov 2012 #37
mgardener Nov 2012 #38
StarryNite Nov 2012 #39
CaliforniaPeggy Nov 2012 #40
Liberalynn Nov 2012 #41
OKNancy Nov 2012 #42
eissa Nov 2012 #43
renate Nov 2012 #44
onethatcares Nov 2012 #45
mzmolly Nov 2012 #46
Tumbulu Nov 2012 #47
Lugnut Nov 2012 #48
hifiguy Nov 2012 #50
Heathen57 Nov 2012 #51
Hissyspit Nov 2012 #52
nolabear Nov 2012 #53
garthranzz Nov 2012 #54
peace frog Nov 2012 #55
ashling Nov 2012 #56
Horse with no Name Nov 2012 #57
truebrit71 Nov 2012 #58
Jawja Nov 2012 #59
Skittles Nov 2012 #60
radiclib Nov 2012 #62
efhmc Nov 2012 #63
Oilwellian Nov 2012 #64
lunatica Nov 2012 #65
mac56 Nov 2012 #66
arthritisR_US Nov 2012 #67
emmadoggy Nov 2012 #68
Smickey Nov 2012 #69
wellstone dem Nov 2012 #71
gademocrat7 Nov 2012 #72
librechik Nov 2012 #73
maindawg Nov 2012 #74
valerief Nov 2012 #75
atreides1 Nov 2012 #76
nradisic Nov 2012 #77
ailsagirl Nov 2012 #79
defacto7 Nov 2012 #80
tpsbmam Nov 2012 #81
aggiesal Nov 2012 #82
Native Nov 2012 #83
RainDog Nov 2012 #84
Raven Nov 2012 #85
renegade000 Nov 2012 #86
liberal_at_heart Nov 2012 #87
trof Nov 2012 #88
siligut Nov 2012 #89
Jack Rabbit Nov 2012 #90
Burma Jones Nov 2012 #92
Honeycombe8 Nov 2012 #93
Sparkly Nov 2012 #94
malaise Nov 2012 #95
cally Nov 2012 #96
Zorra Nov 2012 #97
Odin2005 Nov 2012 #98
ProfessionalLeftist Nov 2012 #100
susanna Nov 2012 #101
tavalon Nov 2012 #102
WilliamPitt Nov 2012 #103
Raster Nov 2012 #104
babylonsister Nov 2012 #105
Marrah_G Nov 2012 #106
HappyMe Nov 2012 #107
leftynyc Nov 2012 #108
watercolors Nov 2012 #109
PADemD Nov 2012 #110
womanofthehills Nov 2012 #111
barbtries Nov 2012 #112
DinahMoeHum Nov 2012 #113
Greybnk48 Nov 2012 #114
MANative Nov 2012 #115
stevenleser Nov 2012 #116
Skidmore Nov 2012 #117
sarge43 Nov 2012 #118
Carni Nov 2012 #119
DCKit Nov 2012 #120
joanbarnes Nov 2012 #121
aquart Nov 2012 #122
WillyT Nov 2012 #123
VWolf Nov 2012 #124
mlevans Nov 2012 #125
woofless Nov 2012 #126
YankeyMCC Nov 2012 #127
Bake Nov 2012 #128
indepat Nov 2012 #129
WinkyDink Nov 2012 #130
johnp3907 Nov 2012 #131
rocktivity Nov 2012 #132
outsideworld Nov 2012 #133
horseshoecrab Nov 2012 #134