HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » Oh Shit. » Reply #14
In the discussion thread: Oh Shit. [View all]

Response to chowder66 (Reply #9)

Thu Nov 7, 2019, 11:12 PM

14. Ha!

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 41 replies Author Time Post
sheshe2 Nov 7 OP
Marie Marie Nov 7 #1
50 Shades Of Blue Nov 7 #2
3catwoman3 Nov 7 #3
Takket Nov 7 #4
sheshe2 Nov 7 #7
Tribalceltic Nov 7 #5
keithbvadu2 Nov 7 #6
NoMoreRepugs Nov 7 #8
chowder66 Nov 7 #9
LineLineReply Ha!
lunatica Nov 7 #14
empedocles Nov 7 #10
highplainsdem Nov 7 #11
sheshe2 Nov 7 #12
SCVDem Nov 7 #13
grantcart Nov 7 #15
sheshe2 Nov 7 #16
True Blue American Nov 7 #17
Dem2theMax Nov 8 #18
sheshe2 Nov 8 #23
Peace06 Nov 8 #26
Buns_of_Fire Nov 8 #33
sheshe2 Nov 8 #34
Upthevibe Nov 8 #19
greytdemocrat Nov 8 #20
oasis Nov 8 #21
ProudProgressiveNow Nov 8 #22
Midnight Writer Nov 8 #24
Initech Nov 8 #25
Gothmog Nov 8 #27
Floyd R. Turbo Nov 8 #28
Stuart G Nov 8 #29
burrowowl Nov 8 #30
Wounded Bear Nov 8 #31
NastyRiffraff Nov 8 #32
sheshe2 Nov 8 #35
soldierant Nov 8 #41
warmfeet Nov 8 #36
lordsummerisle Nov 8 #37
LAS14 Nov 8 #38
calimary Nov 8 #39
sheshe2 Nov 8 #40
Please login to view edit histories.