HomeLatest ThreadsGreatest ThreadsForums & GroupsMy SubscriptionsMy Posts
DU Home » Latest Threads » Forums & Groups » Main » General Discussion (Forum) » DNC Rule Change: Want Dem... » Reply #284

Response to stevenleser (Reply #262)

Sat Jun 23, 2018, 12:06 AM

284. OFFS.

Yes, he lost.

He might not have won even in a fair fight.

We will never know, because it wasn't.

Reply to this post

Back to OP Alert abuse Link to post in-thread

Always highlight: 10 newest replies | Replies posted after I mark a forum
Replies to this discussion thread
Arrow 284 replies Author Time Post
stevenleser Jun 2018 OP
Zambero Jun 2018 #1
brush Jun 2018 #222
leftstreet Jun 2018 #2
theaocp Jun 2018 #5
pecosbob Jun 2018 #141
stevenleser Jun 2018 #7
thesquanderer Jun 2018 #98
brer cat Jun 2018 #121
George II Jun 2018 #122
thesquanderer Jun 2018 #127
George II Jun 2018 #128
Demsrule86 Jun 2018 #149
thesquanderer Jun 2018 #159
Demsrule86 Jun 2018 #166
thesquanderer Jun 2018 #172
brush Jun 2018 #223
thesquanderer Jun 2018 #227
QC Jun 2018 #23
NurseJackie Jun 2018 #66
leftstreet Jun 2018 #85
Tavarious Jackson Jun 2018 #90
Hekate Jun 2018 #91
thesquanderer Jun 2018 #97
Hekate Jun 2018 #106
Demsrule86 Jun 2018 #164
thesquanderer Jun 2018 #173
George II Jun 2018 #123
Demsrule86 Jun 2018 #151
leftstreet Jun 2018 #153
Demsrule86 Jun 2018 #165
leftstreet Jun 2018 #178
skylucy Jun 2018 #108
brer cat Jun 2018 #142
pecosbob Jun 2018 #140
Demsrule86 Jun 2018 #152
PatrickforO Jun 2018 #209
pecosbob Jun 2018 #211
PatrickforO Jun 2018 #213
ChrisTee Jun 2018 #239
PatrickforO Jun 2018 #243
ChrisTee Jun 2018 #246
Demsrule86 Jun 2018 #148
progressoid Jun 2018 #171
highplainsdem Jun 2018 #3
kstewart33 Jun 2018 #100
theaocp Jun 2018 #4
stevenleser Jun 2018 #6
Post removed Jun 2018 #10
theaocp Jun 2018 #30
Susan Calvin Jun 2018 #150
True Blue American Jun 2018 #94
thesquanderer Jun 2018 #99
Blue_true Jun 2018 #115
thesquanderer Jun 2018 #118
MrPool Jun 2018 #206
thesquanderer Jun 2018 #217
Susan Calvin Jun 2018 #235
MrPool Jun 2018 #249
thesquanderer Jun 2018 #257
Susan Calvin Jun 2018 #147
stevenleser Jun 2018 #221
Susan Calvin Jun 2018 #234
stevenleser Jun 2018 #236
disillusioned73 Jun 2018 #266
stevenleser Jun 2018 #272
Ninsianna Jun 2018 #250
ChrisTee Jun 2018 #253
MrPool Jun 2018 #256
Susan Calvin Jun 2018 #260
stevenleser Jun 2018 #262
LineLineLineLineLineLineLineLineLineNew Reply OFFS.
Susan Calvin Jun 2018 #284
disillusioned73 Jun 2018 #267
stevenleser Jun 2018 #273
disillusioned73 Jun 2018 #275
redgreenandblue Jun 2018 #280
BootinUp Jun 2018 #8
manor321 Jun 2018 #9
ChrisTee Jun 2018 #11
Garrett78 Jun 2018 #12
stevenleser Jun 2018 #14
Garrett78 Jun 2018 #16
stevenleser Jun 2018 #17
Garrett78 Jun 2018 #21
stevenleser Jun 2018 #22
Garrett78 Jun 2018 #24
stevenleser Jun 2018 #25
Garrett78 Jun 2018 #28
stevenleser Jun 2018 #29
Garrett78 Jun 2018 #34
Post removed Jun 2018 #74
stevenleser Jun 2018 #77
Plucketeer Jun 2018 #89
brush Jun 2018 #225
Drahthaardogs Jun 2018 #13
cloudbase Jun 2018 #15
stevenleser Jun 2018 #18
DFW Jun 2018 #20
kstewart33 Jun 2018 #101
progressoid Jun 2018 #175
stevenleser Jun 2018 #181
progressoid Jun 2018 #182
stevenleser Jun 2018 #230
brush Jun 2018 #226
stevenleser Jun 2018 #229
Cuthbert Allgood Jun 2018 #276
DFW Jun 2018 #19
progressoid Jun 2018 #176
ChrisTee Jun 2018 #184
progressoid Jun 2018 #189
ChrisTee Jun 2018 #190
Cha Jun 2018 #205
MrPool Jun 2018 #207
Cha Jun 2018 #208
brush Jun 2018 #228
MrPool Jun 2018 #248
NastyRiffraff Jun 2018 #244
smirkymonkey Jun 2018 #26
stevenleser Jun 2018 #32
smirkymonkey Jun 2018 #36
stevenleser Jun 2018 #49
DFW Jun 2018 #215
redgreenandblue Jun 2018 #269
stevenleser Jun 2018 #271
theaocp Jun 2018 #33
Cha Jun 2018 #204
Cuthbert Allgood Jun 2018 #277
Blue_true Jun 2018 #116
MrPool Jun 2018 #252
Blue_true Jun 2018 #255
Ninsianna Jun 2018 #251
ChrisTee Jun 2018 #258
Cha Jun 2018 #202
NastyRiffraff Jun 2018 #27
Sophia4 Jun 2018 #45
stevenleser Jun 2018 #46
Sophia4 Jun 2018 #51
stevenleser Jun 2018 #54
Blue_true Jun 2018 #117
mcar Jun 2018 #131
ehrnst Jun 2018 #137
susanr516 Jun 2018 #138
R B Garr Jun 2018 #143
Cha Jun 2018 #188
ehrnst Jun 2018 #144
Demsrule86 Jun 2018 #155
sheshe2 Jun 2018 #183
Cha Jun 2018 #186
sheshe2 Jun 2018 #193
George II Jun 2018 #242
ChrisTee Jun 2018 #247
ut oh Jun 2018 #212
stevenleser Jun 2018 #231
NastyRiffraff Jun 2018 #68
Sophia4 Jun 2018 #75
NastyRiffraff Jun 2018 #80
sheshe2 Jun 2018 #194
csziggy Jun 2018 #86
thesquanderer Jun 2018 #104
stevenleser Jun 2018 #133
ehrnst Jun 2018 #139
thesquanderer Jun 2018 #146
progressoid Jun 2018 #177
R B Garr Jun 2018 #210
thesquanderer Jun 2018 #219
R B Garr Jun 2018 #238
stevenleser Jun 2018 #232
thesquanderer Jun 2018 #259
Cuthbert Allgood Jun 2018 #278
stevenleser Jun 2018 #281
Post removed Jun 2018 #157
Cha Jun 2018 #192
R B Garr Jun 2018 #240
Hekate Jun 2018 #93
Cha Jun 2018 #113
Demsrule86 Jun 2018 #158
kstewart33 Jun 2018 #102
unitedwethrive Jun 2018 #31
Sophia4 Jun 2018 #37
stevenleser Jun 2018 #41
Post removed Jun 2018 #47
stevenleser Jun 2018 #57
Sophia4 Jun 2018 #69
Hekate Jun 2018 #96
sheshe2 Jun 2018 #120
NastyRiffraff Jun 2018 #167
sheshe2 Jun 2018 #168
Gothmog Jun 2018 #195
thesquanderer Jun 2018 #109
sheshe2 Jun 2018 #119
ChrisTee Jun 2018 #129
sheshe2 Jun 2018 #174
Cha Jun 2018 #136
sheshe2 Jun 2018 #179
Cha Jun 2018 #180
Cha Jun 2018 #201
Gothmog Jun 2018 #197
Cha Jun 2018 #198
Gothmog Jun 2018 #196
Post removed Jun 2018 #35
stevenleser Jun 2018 #38
unitedwethrive Jun 2018 #39
stevenleser Jun 2018 #43
drray23 Jun 2018 #84
Cha Jun 2018 #134
Adrahil Jun 2018 #135
kentuck Jun 2018 #40
Gore1FL Jun 2018 #42
stevenleser Jun 2018 #44
Gore1FL Jun 2018 #59
stevenleser Jun 2018 #61
Gore1FL Jun 2018 #65
ChrisTee Jun 2018 #241
Gore1FL Jun 2018 #279
JohnnyRingo Jun 2018 #48
stevenleser Jun 2018 #52
Post removed Jun 2018 #50
DesertRat Jun 2018 #53
Fresh_Start Jun 2018 #58
Adrahil Jun 2018 #67
LostOne4Ever Jun 2018 #55
DesertRat Jun 2018 #56
guillaumeb Jun 2018 #60
stevenleser Jun 2018 #63
Hassin Bin Sober Jun 2018 #82
QC Jun 2018 #87
Demsrule86 Jun 2018 #161
Demsrule86 Jun 2018 #160
erlewyne Jun 2018 #62
stevenleser Jun 2018 #64
NurseJackie Jun 2018 #72
Sienna86 Jun 2018 #216
stopbush Jun 2018 #70
stevenleser Jun 2018 #76
Demsrule86 Jun 2018 #162
George II Jun 2018 #71
krawhitham Jun 2018 #73
loyalsister Jun 2018 #78
marylandblue Jun 2018 #79
dlk Jun 2018 #81
Civic Justice Jun 2018 #83
Hekate Jun 2018 #88
snort Jun 2018 #92
bettyellen Jun 2018 #112
Cha Jun 2018 #114
stonecutter357 Jun 2018 #95
Post removed Jun 2018 #103
stevenleser Jun 2018 #105
Gothmog Jun 2018 #107
LineReply .
snort Jun 2018 #110
sheshe2 Jun 2018 #111
ucrdem Jun 2018 #125
sheshe2 Jun 2018 #126
ucrdem Jun 2018 #124
grantcart Jun 2018 #130
betsuni Jun 2018 #132
blue cat Jun 2018 #145
dembotoz Jun 2018 #154
Demsrule86 Jun 2018 #163
dembotoz Jun 2018 #214
stevenleser Jun 2018 #233
dembotoz Jun 2018 #254
stevenleser Jun 2018 #261
dembotoz Jun 2018 #263
stevenleser Jun 2018 #282
dembotoz Jun 2018 #283
Sunsky Jun 2018 #156
cstanleytech Jun 2018 #169
Roy Rolling Jun 2018 #170
murielm99 Jun 2018 #185
Post removed Jun 2018 #187
Gothmog Jun 2018 #191
Scurrilous Jun 2018 #199
Gothmog Jun 2018 #200
Yo_Mama_Been_Loggin Jun 2018 #203
DinahMoeHum Jun 2018 #218
Progressive dog Jun 2018 #220
Kurt V. Jun 2018 #224
dlk Jun 2018 #237
dalton99a Jun 2018 #245
disillusioned73 Jun 2018 #264
redgreenandblue Jun 2018 #265
betsuni Jun 2018 #268
disillusioned73 Jun 2018 #270
Lil Missy Jun 2018 #274
Please login to view edit histories.